Algemene voorwaarden

Algemene, betalings- en leveringsvoorwaarden van:Actiu Nederland / FurnTraders

Reesstraat 20

4912 TK Made

Inschrijfnummer K.v.K. te Breda: 56 13 06 78


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten van koop en verkoop van FurnTraders en/of Actiu Nederland gevestigd te Drimmelen, hierna te noemen “de verkoper”.

2.De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de koper”.

3.Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.Het door de koper zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5.Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging per post of per telefax of per email van de verkoper bindend.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de verkoper bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1.Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de koper aanvaard, dan heeft de verkoper het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.Getoonde en verstrekte monsters, brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is de verkoper gerechtigd de verhogingen aan de koper door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de verkoper en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de verkoper gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de koper in rekening te brengen.

B. Ingeval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten.

5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

De verkoper is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de koper op het moment van levering.

5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de koper te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan. De verkoper stelt de koper schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de koper de verkoper in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

6. Indien de koper ook na verloop van de door de verkoper gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de koper door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de verkoper het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7. Het voorafgaande laat de verplichting van de koper de overeengekomen prijs c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

8. De verkoper is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de koper – vooruitbetaling of zekerheid van de koper te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 6: VOORTGANG LEVERING

1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de verkoper niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de verkoper gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de koper in rekening te brengen.

2. Alle onkosten welke door de verkoper worden gemaakt ten verzoeke van de koper komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7: TRANSPORT

1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de verkoper te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de koper, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

3. De koper dient zich tegen voormelde risico’s adequaat te verzekeren.

4. De koper staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.

5. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door de verkoper, voor rekening en risico van de koper, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

ARTIKEL 8: EMBALLAGE

1.De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van de verkoper en mogen door de koper niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.

2.De verkoper is gerechtigd voor deze emballage, bij de koper, statiegeld in rekening te brengen. De verkoper is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de koper in rekening is gebracht, gedurende een door de verkoper bepaalde periode na de leveringsdatum.

3.Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de koper voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

4.Indien het -ter beoordeling van de verkoper- noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de koper in rekening gebracht en niet teruggenomen.

ARTIKEL 9: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

1. De koper is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de koper zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de verkoper te worden gebracht, dan wel dient de koper de verkoper binnen 24 uur na ontvangst c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de verkoper gedocumenteerd met fotomateriaal.

2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 36 uur na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan de verkoper te worden gemeld.

3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 10 in aanmerking genomen.

4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de verkoper is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

5. Bestelde zaken worden in de bij de verkoper voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de verkoper.

6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.

7. De verkoper dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

8. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de verkoper indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de verkoper te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de koper, tenzij de verkoper de reclame gegrond verklaart.

10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

11. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1. De verkoper kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de verkoper bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt.

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de verkoper – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.

3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de verkoper nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de verkoper gesloten verzekering.

4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de verkoper zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. De verkoper staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

5. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de verkoper tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

B. Ingeval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de verkoper tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

6. Zo door de verkoper geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

7. In geval de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de verkoper de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

8. De koper verliest diens rechten jegens de verkoper, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de verkoper tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de verkoper strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de koper;

B.voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de koper aan de verkoper zijn verschaft en/ of voorgeschreven.

9. Voor aanvaarde opdrachten en adviezen heeft verkoper een inspanningverplichting, hij is nooit aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten en/of verwachtingen.

ARTIKEL 11: BETALING

1. Betaling dient binnen 15 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A. zal vanaf dat tijdstip aan de koper een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;

B. zal de koper aan de verkoper een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

C. zal de koper, na daartoe door de verkoper te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

D. heeft de verkoper het recht, voor elke aan de koper verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de koper in rekening te brengen. De verkoper zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van de verkoper kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de verkoper bevoegd de nakoming van de jegens de koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien de verkoper het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de koper bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft opeen latere factuur.

6. A. Indien de koper, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de verkoper heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de koper af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de koper surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De verkoper behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de koper aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de koper.

2. Ingeval de verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de verkoper vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3. De koper is verplicht de verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de koper volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan, is de koper niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De verkoper kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen devkoper en de verkoper gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale

beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 15: OVERMACHT

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de verkoper krachtens de met de koper gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet nakoming aan de zijde van de verkoper, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de verkoper, is de verkoper gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de koper gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de koper gehouden aan diens verplichtingen jegens de verkoper tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de verkoper, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. Ingeval de koper op enigerlei wijze tegenover de verkoper in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de koper, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de verkoper verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 16: ANNULERING EN ONTBINDING

1. A. De koper doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Annulering door de koper is slechts mogelijk indien de verkoper daarin toestemt. Alsdan is de koper aan de verkoper, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom c.q. afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de verkoper ter zake.

3. Door de koper reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de verkoper de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de verkoper is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3. In geval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de verkoper aan de koper kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de koper kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een koper die gevestigd is buiten Nederland, is de verkoper gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de koper gevestigd is.